La imatge de la immigració als mitjans presenta un enfocament paternalista i basat en l'escalada del conflicte #ecojust

La Mesa per a la Diversitat en l'Audiovisual, impulsada pel Consell de
l'Audiovisual de Catalunya, ha fet un estudi sobre la cobertura feta
per cinc televisions en les notícies relacionades amb les restriccions
a l'empadronament a Vic, la regulació del vel integral a Lleida i les
tensions veïnals a Badalona. L'anàlisi conclou que l'enfocament
dominant és el de l'escalada del conflicte i hi van predominar les
tendències de periodisme polaritzador per davant del de convivència.
Els autors conclouen que la imatge presentada pels mitjans segueix un
esquema polaritzat en què hi ha una construcció negativa de l'altre,
però, també detecten empatia en alguns casos, per bé que amb un
enfocament paternalista./acn