Irresponsabilitat en immigració

Durant aquests darrers anys (i, de fet, al llarg de tot el període
transcorregut des de l'inici de la Transició), al Principat de
Catalunya s'ha fet un gran esforç per la incorporació plena de la
població immigrada a la societat catalana. No s'ha fet així, i hem de
constatar-ho, al País Valencià (on la vertebració social només
s'entén, des dels partits majoritaris, amb Espanya), i tampoc no s'ha
fet a les Illes Balears (on fins i tot en aquest darrer govern
progressista i nacionalista s'ha deixat de banda l'aspecte fonamental
d'incorporar lingüísticament i culturalment els immigrats a la nostra
societat).


Un dels actius que, per tant, pot presentar la gestió política al
Principat és la tasca feta per incorporar els immigrats a la pròpia
llengua i cultura, és a dir, a la capacitat d'actuar en unes certes
condicions favorables dins la societat general del país.
En el debat de l'últim diumenge abans de les eleccions catalanes, a
TV3, tant PP com Ciutadans posaren de manifest la seua actitud
completament irresponsable pel que fa al tractament de la immigració i
la cohesió social. Ambdós partits aposten per martellejar l'únic àmbit
on s'ha avançat significativament vers la incorporació
sociolingüística de la població immigrada : l'educació.

Emparant-se en uns suposats drets individuals –completament
discutibles, perquè pertot arreu l'ensenyament es fa en la llengua
pròpia del país-, reivindiquen una escola "trilingüe"
(català-castellà-anglès), mentre obliden la impossibilitat dels
ciutadans catalanoparlants d'exercir els propis drets lingüístics, per
exemple, davant l'administració de Justícia.
Autor: Bernat Joan - Secretari de Política Lingüística